Nuorten tietosuoja

Tiedoksi huoltajille nuorten tietosuojasta ABC kohtaa nuoria -hankkeen arvioinnissa

Mitä?

ABC kohtaa nuoria -hankkeessa on käynnissä loppuarviointi, jota varten keräämme arviointitietoa kevään ja alkukesän 2013 aikana. Tärkeimpänä kohderyhmänä haastattelemme nuoria eri paikkakunnilla saadaksemme tietoa siitä, olemmeko onnistuneet hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä nuoret ovat parhaimpia ja olennaisimpia kriitikkojamme!

Kuka tai ketkä?

Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö, joka ajaa nuorten etua ja kehittää uusia nuorisotyöllisiä muotoja niin sanotuilla ”epävirallisilla” nuorten reviireillä kuten huoltoasemilla ja kauppa­keskuksissa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toimiva ABC kohtaa nuoria -hanke on viimeisen kolmen vuoden ajan tehnyt yhteistyötä yli viidentoista ABC-liikennemyymälän kanssa tavoitteenaan pa­rantaa nuorten ja ABC-työntekijöiden välistä vuorovaikutusta.

Miten ja miksi?

Nuorten haastatteluissa olemme keränneet mielipiteitä myös videopalautteiden muodossa nuorten itse niin halutessa. Videointia olemme hyö­dyn­täneet siksi, että näin nuorten tuoma viesti tulee rehellisimmin kuulluksi ja välitetyksi eteenpäin hankkeen kehittämistyössä. Lisäksi videointi on usein nuoria kiinnostava tapa osal­listua. Nuorilta olemme kysyneet seuraavassa esitettyjä kysymyksiä ja lisäksi keskustelleet heidän kanssaan ajanvietosta ABC-liikennemyymälöissä ylipäänsä.

  • Miten nuoret ja ABC-henkilökunta tulevat mielestäsi juttuun toistensa kanssa? Onko kanssakäy­minen välillä paran­tunut tai huonontunut? Mistä sen huomaa?
  • Onko nuorten huomioiminen ABC:llä muuttunut mielestäsi parempaan suuntaan? Mistä arvelet sen johtuvan? Kuinka nuorten huomioiminen näkyy/ei näy ABC:llä asioidessasi?
  • Onko nuorten käyttäytyminen ABC:llä muuttunut mielestäsi jollakin tavoin? Oletko keskustellut henkilökunnan tai kavereidesi kanssa liikennemyymälässä käyttäytymisestä?
  • Mitä mieltä olet ABC:n pelisäännöistä?

Mitä tietosuojasta?

Kuvan lisäksi mitkään muut henkilötiedot (kuten nimi) eivät käy videoista ilmi. Henkilön kuvaamisessa on kuitenkin aina kyse henkilötietojen käsittelystä ja se voidaan toteuttaa vain henki­lön itsensä suostumuk­sella. Alaikäis­ten kohdalla nuoren oman suostumuksen perusteella kuvaaminen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä, eikä siihen ole olemassa selkeää ohjeistusta. ABC kohtaa nuoria -hankkeessa olemme päättäneet toimia siten, että olemme kuvaushetkellä olleet yhteydessä nuoren huoltajiin kuvaushetkellä ja antaneet lisäksi nuorten mukaan tiedotteen kotiin vietäväksi. Näin ollen vanhemmilla on mahdollisuus estää kuvaaminen tai viimekädessä kieltää videon käyttäminen tullessaan asiaa tarkemmin pohdittuaan toisiin ajatuksiin. Joidenkin nuorten kanssa haastatteluaika on sovittu tarkemmin ennalta ja vanhempia on tiedotettu etukäteen nuorten mahdollisuudesta osallistua videointiin.

Lisätietoa tietosuojasta ja alaikäisten kuvaamisesta:

Henkilötietolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Lastensuojelun Keskusliiton opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille: http://www.lskl.fi/files/608/Opas_lasten_haastattelijoille_ja_kuvaajille.pdf

Tietosuojavaltuutetun toimiston opas henkilötietojen käsittelystä suostumuksen perusteella: http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf

Missä videoita ja arviointitietoa käytetään?

Hankkeen loppuarvioinnin lisäksi videoita käytetään myös seuraavissa yhteyksissä:

  • ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuseminaa­rissa vuoden lopussa (kutsutilaisuus)
  •  Nuorten Palvelu ry:n koulutuksissa (mahdollisesti)
  • S-ryhmän kouluttajan Jollas Instituutin ABC-työntekijöille tekemässä ”ABC kohtaa nuoret”-verkko­kurssissa

Kaikki video­materiaali jää Nuorten Palvelu ry:n haltuun, samoin kuin vastuu materiaalin käyttämisestä ja säilyttämi­sestä. Videopalaut­teita ei missään vaiheessa tulla käyttämään mai­nonnan ja markkinoinnin tarkoituk­siin eikä mihinkään muihin tarkoituksiin, joita ei ole yllä mainittu.