Etsivä Nettityö – Palvelun säännöt

 

Yleistä

Etsivä Nettityö on alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelu, jonne voit tulla juttelemaan mistä tahansa mieltä painavista asioista turvallisen aikuisen kanssa. Etsivä Nettityö päivystää useilla eri sosiaalisen median alustoilla kolmena iltana viikossa: sunnuntaina, maanantaina ja tiistaina klo 20.00-23.30. Varsinaiset keskustelut käydään joko WhatsAppissa tai Discordissa. Palveluun ei tarvitse jonottaa, mutta ruuhka-aikoina vastauksissa saattaa esiintyä viivettä, sillä päivystäjä juttelee pääsääntöisesti usean nuoren kanssa yhtä aikaa. Palveluun on mahdollista ottaa yhteyttä myös päivystysaikojen ulkopuolella joko kirjoittamalla sähköpostia tai varaamalla yksilöajan.  Yksilöajanvarauksen jälkeen Etsivä Nettityö lähettää vahvistuksen, josta selviää yksilöajan tarkka ajankohta. Päivystysaikojen ulkopuolella tulleisiin yhteydenottoihin vastataan yleensä seuraavan päivystysillan aikana, mutta viimeistään viikon kuluessa, poikkeuksena loma-ajat. Poikkeuksista aukioloajoissa tiedotetaan nettisivuilla ja käytössä olevilla sosiaalisen median alustoilla.
Kun nuori tulee palveluun ensimmäistä kertaa, käynnistyy siitä enintään kolme kuukautta kestävä työskentelyjakso Etsivän Nettityön kanssa. Jakson aikana nuori voi käydä palvelussa haluaminaan päivinä aukioloaikojen puitteissa, ja nuorella on oikeus lopettaa suhde itse milloin tahansa. Palvelussa ei siis tarvitse käydä kolmea kuukautta, mikäli pulma ratkeaa ennen sitä, mutta viimeistään tuon jakson lopulla käydään yhteinen tavoitekeskustelu, jossa kartoitetaan palvelusta saatu hyöty nuoren tilanteeseen, sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Etsivässä Nettityössä päivystää säännöllisesti 3 koulutettua päivystäjää. Lisäksi päivystämässä saattaa olla esimerkiksi alan opiskelijoita. Päivystäjät esiintyvät etunimellään. Nuorella on oikeus saada tietää kenen kanssa juttelee. Nuori ei kuitenkaan voi itse valita päivystäjää, vaan nuori keskustelee työskentelyjaksolla usean eri päivystäjän kanssa. Näin keskusteluihin saadaan useita näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia. Keskustelua käydään aina sillä alustalla, millä nuori on palveluun tullut, ellei suhteen edetessä muuta sovita. Nuori ei voi vaihtaa alustaa kesken työskentelyjakson, eikä jaksolla voi käyttää useita alustoja vaihdellen.

 

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Päivystäjän ja nuoren välinen keskustelu on aina luottamuksellinen. Päivystäjällä on vaitiolovelvollisuus. Päivystäjät kuitenkin vaihtavat tietoja keskenään, jotta kaikilla päivystäjillä pysyy ajantasainen tieto nuoren tilanteesta. Tämä ei tarkoita kokonaisten keskustelujen jakamista, vaan ainoastaan tietoja, joilla on nuoren tilanteen kannalta oleellista merkitystä. Tällä turvataan nuoren oikeus palvelun jatkuvuuteen koska palvelu perustuu siihen, että nuori voi tulla jatkamaan keskustelua koska tahansa ja vaikka päivystäjä olisikin vaihtunut, tarvittava tieto on aina päivystäjän käytössä. Tiimiä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Mikään nuoren kertoma asia ei siirry tiimiltä eteenpäin, ellei siitä nuoren kanssa erikseen sovita. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan tilanteessa, jossa päivystäjälle syntyy velvollisuus toimia nuoren edun mukaisesti vastoin hänen omaa tahtoaan (esimerkiksi lastensuojeluilmoitus).
Nuori saa kertoa päivystäjälle vain sen mitä itse haluaa. Nuoren ei tarvitse tunnistautua palveluun tullessaan. Päivystäjä kokoaa käydystä keskustelusta muistiota, johon kirjataan pääkohdat sekä ne tiedot mitä nuori haluaa antaa. Tämä on tärkeää ennen kaikkea auttamisen kannalta, ettei nuoren tarvitse kertoa samaa asiaa aina uudelleen. Kirjattuja tietoja käsittelevät ainoastaan päivystäjät. Näitä tietoja säilytetään salasanoilla suojatulla verkkoasemalla enintään yhden vuoden työskentelyjakson päättymisestä. Tiedot kirjataan yleisesti etsivän nuorisotyön käytössä olevaan PARent -järjestelmään. Julkisia tietoja ovat ainoastaan tilastollinen materiaali, joka sisältää pääasiassa numeraalista tietoa sekä tietoa palvelujen tarpeesta. Kerätyllä tilastotiedolla on merkitystä erityisesti palvelun tarpeen perustelussa rahoitusta ajatellen.

 

Oikeudet ja velvollisuudet

Etsivän Nettityön palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen. Nuorella on oikeus tulla palveluun työskentelyjakson aikana päivystysaikojen puitteissa, ja lopettaa suhde halutessaan. Etsivä Nettityö ei ota aktiivisesti yhteyttä nuoreen, ellei siitä ole erikseen sovittu. Nuori voi palata palveluun myös työskentelyjakson päätyttyä, mikäli hän kokee tarvitsevansa etsivän apua johonkin uuteen pulmaan. Tästä käynnistyy uusi työskentelyjakso. Poikkeuksista sovitaan aina tapauskohtaisesti.
Nuorella on oikeus päättää mitä tietoja hän kertoo itsestään. Etsivä Nettityö kirjaa vain ne tiedot mitä nuori tuo esiin, eikä vaadi lisätietoja, mikäli hän ei halua niitä kertoa. On hyvä kuitenkin muistaa, että ilman yhteystietoja auttaminen voi joissain tapauksissa jäädä puutteelliseksi. Sen vuoksi toivomme, että kertoisit ne tarvittaessa.
Etsivän Nettityön tarkoitus ei ole vaikeuttaa nuoren elämää tai aiheuttaa hänelle ongelmia, jonka vuoksi kaikki jatkotoimenpiteet pyritään tekemään aina nuoren kanssa yhdessä ja nuoren suostumuksella. Jokainen nuori on oikeutettu parhaaseen mahdolliseen apuun ja tukeen! Äärimmäisessä tilanteessa Etsivän Nettityön päivystäjällä on lain asettama velvollisuus luopua vaitiolovelvollisuudesta, jos kyse on nuoren turvallisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa lastensuojeluilmoituksen tekemistä tai viranomaisavun hankkimista esimerkiksi hätäkeskuksen kautta. Toimenpiteitä ei koskaan tehdä, mikäli se ei ole tarkoituksenmukaista. Se on äärimmäinen toimenpide, jolla halutaan turvata riittävä apu nuorelle.
Päivystäjällä on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun sekä tarvittaessa päättää keskustelu. Mikäli tällaiseen tilanteeseen joudutaan, pyritään asia ensin keskustelemaan ja löytämään yhteinen sopuratkaisu.
Nuorella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kirjattu. Ohjeet tähän löytyy rekisteriselosteesta.
Mikäli ilmenee, että asiakas tavalla tai toisella toimii erehdyttämistarkoituksessa, käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti tai muulla tavoin väärinkäyttää palvelua, on Etsivällä Nettityöllä oikeus keskeyttää työskentelyjakso. Väärinkäytöksistä voidaan tehdä myös rikosilmoitus tai muu tarvittava toimenpide.

 

Eettiset ohjeet kohtaaville palveluille

Nusuvefon jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeistuksia verkkopalveluissaan. Ohjeistus on laadittu Nusuvefon jäsenten laajassa yhteistyössä.

Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet

Yhteydenottajalla on oikeus tietää, minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu.
Yhteydenottajalla on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä.
Yhteydenottajalla on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
Yhteydenottajalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun.
Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
Yhteydenottajalla on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä sekä antaa palautetta palvelusta.
Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä.

Verkossa toimivan ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet

Ohjaaja on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä.
Ohjaajalla on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta.
Ohjaajalla on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä.
Ohjaajalla on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.
Ohjaajalla on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
Ohjaaja on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti.
Ohjaajalla on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta ohjaajan on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.
Ohjaaja on keskustelussa yhteydenottajaa varten.
Ohjaaja ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan.
Ohjaajan antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
Ohjaaja voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.

Ohjaaja ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella.

Aina saa kysyä! Jos jokin näistä kohdista jäi mietityttämään, kysy rohkeasti lisää! Jos tulit nyt pyytämään tietoa johonkin tiettyyn yksittäiseen asiaan, voit lukea myös vastaamiamme ask.fm -kysymyksiä jos vaikka valmis vastaus löytyisikin sieltä.

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!