ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten Palvelu ry

Nuorten Palvelu ry on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö. Olemme puoluepoliittisesti sitoutumattomia ja rahallista voittoa tavoittelemattomia. Kotipaikkamme on Kuopio.

 

 

Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus — miksi olemme olemassa?

Tarkoituksenamme on toteuttaa vallankumouksia nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvojen kumppanuuksien voimaa ja nuorten toimijuutta vaalien.

 

Arvomme

 

Rakkaudellisuus

Rakkaudellisuus on meille erityisesti jokaisen ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ehdoitta sekä inhimillisen lämmön vaalimista. Rakkaudellisuudessa meille tärkeinä asioina korostuvat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, antirasistisuus, välittäminen, yhteisöllisyys, vastuullisuus sekä jatkuva pyrkimys eettisesti korkeatasoiseen toimintaan.

Rohkeus

Nuorten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia ei ratkaista ilman rohkeaa toimintaa yhdessä muiden kanssa. Rohkeus on meille erityisesti sinnikästä uteliaisuutta löytää vaikuttavimmat keinot valitsemiemme ongelmien ratkaisemiseksi. Rohkeudessa meille tärkeää on puolustaa nuorten oikeuksia ja hyvinvointia silloinkin, kun kohtaamme kriittisiä ja kritisoivia reaktioita.

Toimijuus

Uskomme siihen, että nuorten toimijuuden vaaliminen on yksi vaikuttavimmista tekijöistä rakentaa kestäviä ratkaisuja vakavimpiin nuorten oikeuksia ja hyvinvointia vaarantaviin ajan ilmiöihin. Se ohjaa voimallisesti sosiaalipedagogisen nuorisotyömme toteuttamista ja kehittämistä. Työyhteisössämme toimijuuden merkitys korostuu erityisesti vahvassa luottamuksessa työntekijöihin, vapaaehtoisiin ja opiskelijoihin sekä vallan ja vastuun ennakkoluulottomassa jakamisessa.

Musta teksti Rakkaudellisuusaktivisti kiertää ympyrän muotoisen tarran sisäreunaa ja tekstin alla on kaksi mustaa ruusua ristissä. Tarran alalaidassa on pieni musta Nuorten Palvelun logo. Kuva on muuten oranssi.

Viisivuotisvisiomme

 

Vuonna 2027 kumppanuuteen perustuvasta nuorten toimijuuden vaalimisesta on muodostunut valtakunnallisesti yksi merkittävimmistä tavoista ratkaista kaikkein vaikeimpia nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista uhkaavia yhteiskunnallisia ongelmia.

Sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö?

 

Kehittäjäjärjestö

Kehittäjäjärjestönä toimiminen tarkoittaa, että suurin mielenkiintomme kohdistuu parhaiden ratkaisujen kehittämiseen ja vaikuttavimmiksi osoittautuvien ratkaisujen rohkeaan jakamiseen. Olemme ennen kaikkea parempia ratkaisujen keksijöitä ja kehittelijöitä inhimillisemmän yhteiskunnan hyväksi.

Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikka on meille tärkein teoreettinen, toiminnallinen ja reflektiivinen kehys nuorten oikeuksia ja hyvinvointia uhkaavien ilmiöiden tunnistamisessa ja analysoimisessa sekä työmme toteuttamisessa, kehittämisessä ja sen sanoittamisessa.

Sosiaalipedagogiikassa huomioidaan samanaikaisesti yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason vaikutukset ja mahdollisuudet toimintaa toteutettaessa ja kehitettäessä:

  • Yksilöllisyys: Tuetaan persoonallista kasvua ja vahvistetaan toimijuutta ja osallisuutta
  • Sosiaalisuus: Tuetaan ja kehitetään yhteisön kasvatuksellisia prosesseja
  • Yhteiskunnallisuus: Vahvistetaan kriittis-reflektiivistä yhteiskunnallista lukutaitoa ja yhteiskunnallista toimijuutta

Lisäksi korostetaan laaja-alaisen kasvatuksen merkitystä sekä jatkuvaa kriittistä reflektiota kasvatustyön merkityksestä ja tavoitteista. Keskeisenä kysymyksenä on, miten toiminnassa toteutetaan ja edistetään inhimillistä yhteiskuntaa.

Lähde: Nivala, E. & Ryynänen, S. (2019). Sosiaalipedagogiikka – Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Gaudeamus. Katso myös: Suomen sosiaalipedagoginen seura ry (yhdistysavain.fi)

Mitä teemme?

 

Toteutamme sosiaalipedagogista nuorisotyötä asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten voimin, toteutamme erityisosaamiseemme perustuvaa asiantuntija- ja vaikuttamistoimintaa yhdessä kumppaniemme kanssa sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa vallankumouksellisten ratkaisujen rakentamiseksi.

Millaisiin nuorten oikeuksia ja hyvinvointia uhkaaviin ilmiöihin vastaamme?

Keskitymme toiminnassamme kaikkein vakavimpien nuorten oikeuksia ja hyvinvointia uhkaavien ilmiöiden ratkaisemiseen vahvojen kumppanuuksien voimaa ja nuorten toimijuutta vaalien.

Katseen alla nyt: Koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisy.

 

Strategiset valinnat

Kirkastimme kaksi strategista valintaa järjestömme toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

  1. Sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäorganisaatioksi kasvaminen
  2. Vaikuttavien ratkaisujen tuottaminen valtakunnallisella tasolla

 

Nuorten Palvelu ry:n tarina

 

Oli vuosi 1969.  Nuorten huumeiden käyttö ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset herättivät yhteiskunnallista huolta. Haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin suhtauduttiin rikollisina tai lääkinnällistä hoitoa tarvitsevina ongelmanuorina.

Nuorten oikeuksien toteutuminen, toimijuuden kunnioittaminen ja vaikuttavan tuen tarjoaminen loistivat poissaolollaan.

Joukko nuoria aktivisteja tunnisti vallitsevat epäkohdat ja halusivat toimia toisin. Syntyi ajatus valtakunnallisesta puhelinpäivystyspalvelusta, jossa nuoret vapaaehtoiset tarjoaisivat tukea toisille nuorille.

Läsnäolon, kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen sekä jokaisen nuoren radikaalin ihmisarvon kunnioittamisen katsottiin olevan vaikuttavin vastaus nuorten oikeuksien toteutumiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tämän ajassaan vallankumouksellisen näkemyksen toteuttamiseksi perustettiin kansalaisjärjestö Nuorten Palvelu ry.

Rohkea ja nuorten toimijuutta kunnioittava tapa olla läsnä vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille heidän omissa kasvuympäristöissään sekä tietoinen pyrkimys valita kaikkein vaikeimpia yhteiskunnallisia ongelmia ratkaistavaksi ovat siitä lähtien olleet Nuorten Palvelu ry:n tarinan ydin.

Sittemmin yhteisömme on esimerkiksi tuonut ammatillisen etsivän nuorisotyön Suomeen 1990-luvulla, toteuttanut ensimmäisten joukossa verkkoalustoilla tehtävää sosiaalista nuorisotyötä ja kehittänyt yhteisövaikuttavuuteen perustuvaa erityisnuorisotyötä puolijulkisissa tiloissa yhdessä yksityisen sektorin kanssa.

On vuosi 2021. Päätimme palata juurillemme: ratkaisemme vaikeimpia nuorten oikeuksia ja hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ongelmia vallankumouksellisella, vahvojen kumppanuuksien voimaa ja nuorten toimijuutta kunnioittavalla tavalla.

 

Nuorten Palvelu ry:n säännöt

 

Toiminnan rahoitus

 

Nuorten Palvelu ry on yleishyödyllinen, rahallista voittoa tavoittelematon ja pääasiassa avustusperustaisesti toimiva järjestö. Toimintamme rahoitus muodostuu siten eri tahojen myöntämistä avustuksista, kumppanuuden myötä sovitusta taloudellisesta yhteistyöstä sekä toistaiseksi pienimuotoisesti vastaanotetuista lahjoituksista ja muille toimijoille myytyjen palveluiden tuotoista. 

 

Toimintamme rahoittajat vuonna 2023-2024

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3