ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten Palvelun idea

Nuorten Palvelu ry:n idea 

Hyvinvointiyhteiskunnastamme käydään parhaillaan historiallisen radikaalia uudelleen neuvottelua. Samalla kysymys järjestöjen tarkoituksesta ja roolista hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina korostuu. 

 

”Mikä on Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus ja rooli? Mikä on järjestömme Idea?”  

 

Alkuhetki 

Tyypillisesti yksittäinen järjestö syntyy aina vahvassa sidoksessa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Suomessa oli 1960-luvun lopussa voimakas tarve radikaalisti toisenlaisille ja inhimillisemmille tavoille auttaa nuoria seksuaalisuuteen sekä päihteisiin ja huumeisiin liittyvissä kysymyksissä. Tuolloin ryhmä nuoria aikuisia perusti Suomeen ensimmäisen valtakunnallisen puhelinpäivystyspalvelun, jossa nuoret aikuiset toimivat vertaistuellisina tukihenkilöinä haavoittuvassa asemassa oleville nuorille. Näin alkoi Nuorten Palvelu ry:n tarina.  

 Historialliset punaiset langat  

Järjestömme pitkästä ja monivaiheisesta historiasta riippumatta kolme perustan muodostavaa toimintafilosofista periaatetta on säilynyt tähän päivään saakka:  

  1. Olemassaolon oikeutus ja eettinen perusta tulee rakentua haavoittuvassa asemassa olevien nuorten asialle ajankohtaisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.  
  1. Uusia ratkaisuja nuoria koskettaviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin on kehitettävä sinne missä nuoret ovat – nuorten omiin kasvuympäristöihin.  
  1. Aidosti vaikuttavia ratkaisuja saavutetaan toimimalla rohkeasti ja luovasti, vaikka asettaisimme samalla itsemme haavoittuvaiseen asemaan ja kritiikille alttiiksi.  

 

Nuorten Palvelu vuonna 2024 

Uskomme siihen, että kaikkein kompleksisimmat, haavoittuvassa asemassa olevia nuoria koskettavat yhteiskunnalliset ongelmat on mahdollista ratkaista. Tässä pyrkimyksessä onnistumiseksi tarvitaan riittävästi toimijoita, jotka ovat sitoutuneet paitsi haavoittuvassa asemassa olevien nuorten asialle, myös entistä vaikuttavimpien ratkaisujen luomiseen ja niillä aikaansaatavan vaikutuksen maksimoimiseen. Vallankumoukselliset ratkaisut odottavat tekijöitänsä. Nuorten Palvelu ry on yksi niistä toimijoista, jonka tarkoitus tässä ajassa rakentuu juuri tähän kutsuun vastaamiselle.  

 Olemassaolomme ideaa olemme itse pyrkineet kiteyttämään seuraavasti:  

Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö, jonka tarkoituksena on luoda vallankumouksia haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi kumppanuuden voimaa ja nuorten toimijuutta vaalien.  

 Kylläinen ajatus, jota on syytä avata.  

 Valtakunnallisuus 

Olemme valtakunnallinen toimija ainakin neljässä eri merkityksessä: 1. Meillä on valtakunnallisen tason toimintaa ja valtakunnallisesti kattavia toimintoja. 2. Meillä on lähtökohtaisesti mahdollisuus toimia missä tahansa alueella Suomessa. 3. Haluamme rekrytoida yhteisöömme tarkoituksestamme inspiroituneita ihmisiä paikkariippumattomasti mistä päin Suomea tahansa aina, kun se kyseisen tehtävän vaatimusten suhteen on tarkoituksenmukaista. 4. Pitkän aikavälin päämääränämme on jakaa osaamistamme ja kehittämiämme ratkaisuja mahdollisimman laajasti kaikkien niiden toimijoiden pääomaksi, joille siitä voisi olla hyötyä.   

 Sosiaalipedagogiikka 

Sosiaalipedagogisessa toiminnassa korostetaan persoonallisen kasvun ja toimijuuden tukemista yksilöllisellä tasolla, kasvatuksellisten prosessien kehittämistä yhteisöllisellä tasolla sekä kriittisreflektiivisen yhteiskunnallisen lukutaidon ja toimijuuden vahvistamista yhteiskunnallisella tasolla sekä erityisesti tästä muodostuvan kokonaisuuden merkitystä. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa keskeistä on myös käydä jatkuvaa kriittistä reflektiota kasvatuksen päämääristä ja toimintaperiaatteista. Teoreettis-toiminnallisista kehyksistä sosiaalipedagogiikka kuvaa kaikkein parhaiten sitä, mitä teemme ja sitä, miten haluamme asioita tehdä.  

 Kehittäjäjärjestöys 

Kehittäjäjärjestöydellä on puolestaan pyritty kirkastamaan yleistä toimintalogiikkaamme. Suureksi organisaatioksi kasvaminen ja kehittämämme osaamisen ja toiminnan omistajuudesta hinnalla millä hyvänsä kiinni pitäminen ovat meille epäkiinnostavia kysymyksiä. Tarkoituksemme toteutuminen, vallankumousten aikaan saaminen, on meille valtavan paljon tärkeämpää. Ajatuksen kehittäjäjärjestöydestä voisikin kiteyttää seuraavasti: Tehtävänämme on tunnistaa merkittäviä haavoittuvassa asemassa olevia nuoria koskevia ongelmia, ideoida ja kehittää mahdollisimman vaikuttavia ratkaisuja ja luovuttaa kaikkein tuloksellisimmaksi osoittautunut työmme laajasti muiden toimijoiden hyödynnettäväksi, jotta sillä saataisiin aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. 

 Kumppanuuksien voima 

Mitään kestävää ja merkittävää ei mielestämme voida saada aikaan yksin ja ilman ennakkoluulotonta ja rohkeaa yhteistoimintaa muiden kanssa. Siten olemme voimakkaasti sitoutuneita kehittämään itseämme kumppanina ja edistämään kaikin voimin kumppanuudessa toimimisen kulttuurin vahvistumista.  

 Nuorten toimijuuden vaaliminen 

Nuorten tulisi olla aina tärkeässä roolissa heitä itseään koskettavien kysymysten ratkaisemisessa. Siten nuorten toimijuuden tulisikin olla paitsi lähtökohta uusia ratkaisuja kehitettäessä ja keskeinen toimintaperiaate toimintaa toteutettaessa, myös nuoria koskettavan toiminnan yksi yleistavoitteista.   

Vallankumouksia 

Yksi vallankumous nuoria koskettavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi ei riitä. Vallankumouksia tarvitaan vallitsevissa ajattelu-, suhtautumis- ja toimintatavoissa sekä nuorten moninaiset erityiskysymykset huomioivien palveluiden, palvelujärjestelmän sekä muiden nuorten kannalta olennaisten yhteiskunnallisten rakenteiden kehittämisessä. Vallankumoukset ovat meille syvällisiä ja rakenteellisella tasolla tapahtuvia, eettisesti kestäviä yhteiskunnallisia muutoksia.  

Toisaalta vallankumouksellisuuspuheessa saattaa kuitenkin hieman olla väkivaltaiseen muutokseen pyrkimisen ja vallan hamuamiseen viittaava tenho, joka ei millään tavoin kuulu ajatteluumme ja arvoihimme. Ehkä ideaamme kuvaisikin paljon paremmin puhe rakkaudellisuuden kumouksista. Viisaita mukaillen, rakkaus kun on ainoa tyydyttävä ratkaisu inhimillisen olemassaolon ongelmaan.  

 

 Rakkaudellisesti,  

Tatu 

 

 

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3